Nghỉ việc nhiều năm có được lấy sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ không?

Ảnh — BHXH điện tử eBH

Đối với trường hợp doanh nghiệp vẫn hoạt động

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 48, Bộ luật Lao động năm 2019, trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng là hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả lại người lao động cùng một số giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đang giữ của người lao động.

Đối với trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động

Trong trường hợp công ty cũ giải thể hoặc phá sản nhưng đã tiến hành chốt sổ BHXH cho người lao động, cá nhân có thể làm thủ tục cấp lại sổ BHXH.

Hồ sơ xin cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội

Căn cứ Khoản 2, Điều 9, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định hồ sơ đăng ký tham gia hoặc cấp sổ BHXH như sau:

--

--

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store