Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu năm 2022 là bao nhiêu?

mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu năm 2022
Ảnh — Bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội 2022

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện thì mức đóng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên thu nhập tháng đóng BHXH. Cụ thể như sau:

  • Điều 85, Điều 86, Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Nghị định số 58/2020/NĐ-CP
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017
Nguồn: ebh.vn
Nguồn ebh.vn

Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu năm 2022

Mức đóng BHXH tối thiểu được quy định cụ thể đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Người tham gia BHXH bắt buộc mức đóng BHXH tối thiểu căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Người tham gia BHXH mức đóng BHXH tối thiểu căn cứ vào mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH tối thiểu năm từ 1/7/2022
Nguồn — ebh.vn

--

--

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store