Lợi ích và quy trình ký kết hợp đồng điện tử

Lợi ích khi ký hợp đồng điện tử

“Cú huých” từ đại dịch Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn phương thức làm việc của nhiều doanh nghiệp từ offline chuyển sang online. Trong đó, giao kết bằng hợp đồng điện tử và chữ ký số là biện pháp thích nghi với tình thực tế, đồng thời mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích thiết thực.

1 — Giao kết thông minh — An toàn mùa dịch

Với đặc trưng là hợp đồng dưới dạng điện tử, khách hàng có thể ký hợp đồng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị như máy tính, smartphone, tablet,… mà không cần phải gặp mặt trực tiếp. Lãnh đạo doanh nghiệp có thể ký kết ngay cả khi không có mặt ở công ty.

lợi ích khi ký kết hợp đồng điện tử

2 — Tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian, nguồn lực

Với hợp đồng điện tử, mọi thao tác từ tạo lập, duyệt, ký kết, gửi, nhận hợp đồng đều được thực hiện trên môi trường trực tuyến. Khách hàng sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian và nguồn lực cho việc in ấn, quản lý, lưu trữ, vận chuyển,… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3 — Quy trình chuyên nghiệp, giảm thiểu sai sót

Quy trình ký kết hợp đồng từ khâu tạo lập đến ký kết, lưu trữ được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và chuyên nghiệp. Hai bên có thể kiểm tra các thông tin trước khi ký kết, hạn chế tối đa vấn đề sai sót.

4 - Lưu trữ thuận tiện, tra cứu dễ dàng

Giải pháp hợp đồng điện tử cho phép hai bên lưu trữ dữ liệu hoàn toàn trên hệ thống trực tuyến. Người dùng có thể dễ dàng truy cập để tra cứu các thông tin cần thiết, đồng thời quản lý các hợp đồng khoa học.

5 - An toàn, bảo mật

Bảo mật dữ liệu là vấn đề quan trọng hàng đầu khi thực hiện các giao dịch điện tử. Quy trình giao kết hợp đồng điện tử với ThaisonSoft vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC/27001:2013 — tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu cho các hệ thống quản lý an ninh thông tin. ThaisonSoft cam kết đảm bảo an toàn thông tin, tối đa bảo mật dữ liệu doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình giao dịch.

Quy trình ký kết hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử do ThaisonSoft áp dụng được ký bởi chữ ký số có giá trị pháp lý như đối với văn bản truyền thống. Chữ ký điện tử được sử dụng trên hợp đồng điện tử tương đương với con dấu và chữ ký trong giao dịch hợp đồng truyền thống.

--

--

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store