2 cách đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ngân hàng

Hướng dẫn 2 cách nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng

--

--

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store