Người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc có thể làm hồ sơ và thực hiện đúng thủ tục đề được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản — ảnh minh họa
Chế độ thai sản đối với người lao động

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản năm 2021

Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội…

bảo hiểm thất nghiệp và 6 tiêu chí đáng chú ý
Bảo hiểm thất nghiệp và 6 tiêu chí quan trọng | ảnh minh họa

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội thiết thực nhằm hỗ trợ đối tượng thụ hưởng một phần thu nhập trong giai đoạn khó khăn và chưa tìm kiếm được công việc để có thể ổn định cuộc sống. Người lao động là đối tượng tham…

phần mềm BHXH eBH

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store